Galaxy 특별보상

2019.03.04 ~ 05.31 (LTE)
2019.출시일 ~ 06.30 (5G)
대상 기기
Galaxy S1 ~ S9(+) l Note1 ~ Note9, FE
아이폰 6 ~ X, XR, XS(Max)
제외 기기
갤럭시 : 플래그십 모델이 아닌 파생 모델(액티브, 미니, 네오, 줌 등)
아이폰 : 대상기기가 아닌 모델
주요모델 혜택
갤럭시 특별보상 단가 테이블
제조사 모델 올리바 보상금 특별보상금 최종보상금 비고
Samsung Galaxy S6 45,000 45,000 90,000 더블보상
Galaxy S6 edge 60,000 60,000 120,000
Galaxy S6 edge plus 70,000 70,000 140,000
Galaxy S7 65,000 65,000 130,000
Galaxy S7 edge 100,000 100,000 200,000
Galaxy S8 150,000 150,000 300,000
Galaxy S8 plus 185,000 185,000 370,000
Apple IPHONE 7 140,000 100,000 240,000 -
IPHONE 7 Plus 235,000 100,000 335,000

*Samsung 더블보상 적용

갤럭시 특별보상 단가 테이블
모델 올리바보상금 특별보상금 최종보상금
Galaxy S6 45,000 45,000 90,000
Galaxy S6 edge 60,000 60,000 120,000
Galaxy S6 edge plus 70,000 70,000 140,000
Galaxy S7 65,000 65,000 130,000
Galaxy S7 edge 100,000 100,000 200,000
Galaxy S8 150,000 150,000 300,000
Galaxy S8 plus 185,000 185,000 370,000


*Apple

갤럭시 특별보상 단가 테이블
모델 올리바보상금 특별보상금 최종보상금
IPHONE 7 140,000 100,000 240,000
IPHONE 7 Plus 235,000 100,000 335,000

※적용기간: 2019.03.04 ~ 03.31